Thông tin liên hệ CommScope

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Đặng Thái Như Diễm (Ms.)
 • SĐT: 0907777517
 • Email: diem.dang@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Hiếu (Mr.)
 • SĐT: 0902226228
 • Email: hieu.tran@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ Vertiv

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Nguyễn Quang Huy (Mr.)
 • SĐT: 0903870626
 • Email: huy.nguyen@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Vũ Thị Thanh Thảo (Ms.)
 • SĐT: 0976946577
 • Email: thao.vu@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ D-Link

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Nguyễn Quang Huy (Mr.)
 • SĐT: 0903870626
 • Email: huy.nguyen@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Đào Bảo Trung (Mr.)
 • SĐT: 0983666792
 • Email: trung.dao@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ Allied Telesis

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Ngô Thành Thắng (Mr.)
 • SĐT: 0914305555
 • Email: thang.ngo@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Đào Bảo Trung (Mr.)
 • SĐT: 0983666792
 • Email: trung.dao@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ Ekorack

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lê Thị Xuân Duyên (Ms.)
 • SĐT: 0908868034
 • Email: duyen.le@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Hiếu (Mr.)
 • SĐT: 0902226228
 • Email: hieu.tran@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ Axis

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lương Hà My (Ms.)
 • SĐT: 0961961959
 • Email: my.luong@qdtek.webcanhcam.vn 

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Lê Thị Kim Loan (Ms.)
 • SĐT: 0984412859
 • Email: loan.le@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ Hanwha

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lương Hà My (Ms.)
 • SĐT: 0961961959
 • Email: my.luong@qdtek.webcanhcam.vn 

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Hoàng Thị Tuyết (Ms.)
 • SĐT: 0348422838
 • Email: tuyet.hoang@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ Milestone

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lương Hà My (Ms.)
 • SĐT: 0961961959
 • Email: my.luong@qdtek.webcanhcam.vn 

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Lê Thắng (Mr.)
 • SĐT: 0969677075
 • Email: thang.le@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ BriefCam

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ HID

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ CommScope

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Đặng Thái Như Diễm (Ms.)
 • SĐT: 0907777517
 • Email: diem.dang@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Hiếu (Mr.)
 • SĐT: 0902226228
 • Email: hieu.tran@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ DZS

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ Legrand

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ Cadivi

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ Thales

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Ngô Thành Thắng (Mr.)
 • SĐT: 0914305555
 • Email: thang.ngo@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Thu Thủy (Ms.)
 • SĐT: 0888000669
 • Email: thuy.tran@qdtek.webcanhcam.vn
Thông tin liên hệ V2verify

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ Gemalto

Đang cập nhật