Câu hỏi 1

Câu hỏi 1

Tại sao tôi không trả tiền online được?